TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Alajärven Ankkurit junioripesis

Paavolantie 1

62900 Alajärvi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Tuomola

Yrittäjäntie 2 D 25

62900 Alajärvi

0405940484 ankkurit.juniorit@outlook.com

3. Rekisterin nimi

Alajärven Ankkureiden junioripesiksen harrastajat ja toimihenkilöt

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Harrastajien ja toimihenkilöiden asioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, kausimaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet

Harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen, toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.

Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja Alajärven Ankkureiden junioripesäpallon harrastajista ja muista toimijoista:

Alaikäisen harrastajan osalta

Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. osallistumiseen, tietojen julkaisemiseen, harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen.

Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Kausimaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot

Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Syntymäaika

Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin

Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot

Henkilötunnus pesiskoululaisilta (tarvitaan pesiskouluun kuuluvaa pesispassia ja lisenssiä varten).

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä (ml. valmentajat, joukkueenjohtajat, ohjaajat, huoltajat, rahastonhoitajat, tuomarit).

Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus.

Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä rekisterille ovat sähköiset ja/tai paperiset ilmoittautumislomakkeet sekä puhelimitse tapahtuvat ilmoittautumiset. Tietoja on saatavilla myös lajiliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa Alajärven Ankkureiden Junioripesiksen ulkopuoliseen käyttöön vain hyvin perustellusti ja tällöinkin luovutetaan ainoastaan tarpeellinen tieto asioiden hoitamiseksi.

Tietoja luovutetaan ainoastaan seuraavasti:

Pesäpalloliitolle pesiskoululaisten henkilötiedot, sillä ne tarvitaan pesispassia sekä lisenssiä varten.

Alajärven Ankkureille (yleisseuralle) tiedot harrastajista, jotta nämä kirjataan mukaan lakisääteisesti seuran jäsenrekisteriin.

Jokaisella juniorijoukkueella on myös oma rekisterinpitäjä, joka tarvitsee joukkueen pelaajista oleellisia tietoja joukkueen arjen pyörittämiseksi. Näitä tietoja luovutetaan siis myös eteenpäin joukkueiden rekisterinpitäjille, jotka ylläpitävät omaa rekisteriään tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueiden ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen rekisteri on suojattu ja sijoitettu sellaiseen paikkaan, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekistereihin. Rekisteriä säilytetään lukollisessa paikassa ja sinne on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän edellyttämässä laajuudessa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu salasanalla eikä asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä näihin tietoihin.

Alajärven Ankkureiden junioripesiksen henkilötietoja säilytetään aina vain niin kauan kuin ne ovat tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle